Skip to main content

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön på Sälen Buss som bedriver linjetrafik, sjukresor, färdtjänst och beställningstrafik ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte kommer till skada eller drabbas av ohälsa på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljön beaktas i de beslut som fattas och i alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. I vårt företag innebär det att:

  • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i vår vardagsverksamhet
  • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och alla har ett eget ansvar för att det skall fungera
  • Arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
  • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert,
  • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
  • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,
  • Arbetsmiljöfaktorer beaktas vid alla typer av inköp,
  • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål,
  • Vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Sälen Buss AB
Street
Zip City